www.vertiqaal.nl    2020
 
 

Privacy Statement

Persoonsgegevens
Binnen VertIQaal worden uw persoonlijke gegevens vastgelegd in ons elektronisch cliënten dossier ZilliZ. Dit is noodzakelijk om verantwoorde zorg te kunnen bieden. Het gaat hierbij om uw naam, contactgegevens, geboortedatum en BSN nummer. In het online dossier wordt ook de voortgang van uw begeleiding bijgehouden.
VertIQaal is verantwoordelijk voor het juist verzamelen, beveiligen en beheren van uw gegevens. Uw gegevens worden verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige relevante wet- en regelgeving.
Dit houdt in dat uw gegevens niet zomaar aan derden worden verstrekt.
Om goede zorg te kunnen leveren worden uw persoonsgegevens wel gedeeld met onze opdrachtgever; de gemeente of de zorgverzekering. Dit is ook noodzakelijk voor de financiële afhandeling van de zorg en met het oog op kwaliteitsbewaking.
VertIQaal mag uw gegevens niet voor andere dan bovengenoemde doelen gebruiken, tenzij u daar uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor hebt gegeven.
Waar het om u als cliënt gaat zijn de door ons verwerkte persoonsgegevens verstrekt door de gemeente, zorgverzekering of door uzelf.
VertIQaal heeft maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig zijn. Zo worden persoonsgegevens enkel via versleuteld berichtenverkeer verzonden en zijn zij opgeslagen in een beveiligde online omgeving.

Datalekprotocol

Mocht het ondanks onze zorgvuldigheid voorkomen dat wij te maken hebben met een datalek dan volgen wij de stappen van ons datalekprotocol. Alle beveiligingsincidenten worden door ons bijgehouden in een incidentenregistratie. Wanneer bij een incident persoonsgegevens betrokken zijn doen wij altijd binnen 72 uur melding bij de autoriteit persoonsgegevens. Mochten uw persoonsgegevens bij een datalek betrokken zijn dan wordt u daarnaast ook persoonlijk op de hoogte gesteld.


Geheimhoudingsplicht
Vanuit de beroepscode Sociaal Werk zijn wij gehouden aan een geheimhoudingsplicht. Dit houdt in dat wat u met ons bespreekt vertrouwelijk is en niet met derden gedeeld wordt tenzij er sprake van zou zijn van een zwaarwegend belang.


Bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is. Soms is het wettelijk verplicht dat wij uw gegevens langer bewaren. Wanneer een dossier is aangelegd vanuit jeugdwet, WMO of WLZ zijn wij verplicht uw gegevens 15 jaar te bewaren.


Uw rechten
U heeft te allen tijde recht om de gegevens die wij van u in bezit houden in te zien. Heeft u hieraan behoefte dan kunt u een e-mail sturen naar info@vertiqaal.nl.

Vragen en klachten
Heeft u vragen over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken dan kunt u contact opnemen via info@vertiqaal.nl.
Bent u van mening dat wij uw gegevens op onjuist of onbehoorlijke manier verwerkt hebben dan kunt u zich richten tot info@vertiqaal.nl of tot de Autoriteit Persoonsgegevens.